UBND tỉnh Nghệ An bàn hành Kế hoạch Hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thứ năm - 18/04/2024 22:09 72 0
Ngày 17/4/2024, UBND tỉnh Nghệ An bàn hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về việc Hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

- Tăng cường năng lực quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) nhằm đảm bảo ATTP trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong thời kỳ mới. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng trong việc đảm bảo chất lượng ATTP.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP. Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đề cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương các cấp về trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn nhân lực cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm đáp ứng với tình hình mới.
2. Mục tiêu cụ thể
- Trên 95% cán bộ làm công tác ATTP và thành viên Ban chỉ đạo ATTP cấp huyện, xã được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý ATTP.
- Trên 90% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 85% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP.
- Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như GMP, HACCP, ISO; 75% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản quy mô nhỏ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 60% cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; 100% vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, 100% vùng trồng rau và vùng chăn nuôi tập trung được giám sát dư lượng các chất độc hại.
- Trên 95% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định. Trên 75% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Trên 60% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản thuộc diện ký cam kết an toàn thực phẩm thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm; 100% vùng trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và vùng chăn nuôi tập trung được giám sát dư lượng các chất độc hại.
- 100% các cơ sở bếp ăn tập thể được kiểm tra, giám sát. Hạn chế đến mức thấp nhất ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các cơ sở bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh.
- 100% các siêu thị được kiểm soát ATTP (đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định), 90% chợ được quy hoạch và kiểm soát ATTP.
- Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân.
II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP theo quy định của pháp luật. Các cấp chính quyền và đơn vị khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ phải tính toán, xác định tiêu chí về ATTP, đảm bảo nguồn lực hoạt động ATTP tại địa phương.
- Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về ATTP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Tăng cường sự phối hợp của các ngành chức năng, chính quyền các cấp để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP; đặc biệt phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các khâu sản xuất, chế biến, nhập khẩu tiêu dùng, xử lý vi phạm về ATTP.
2. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đào tạo, tập huấn về An toàn thực phẩm
- Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh hợp tác xã, Hội bảo vệ người tiêu dùng, ... tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, của doanh nghiệp, của nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, an toàn thực phẩm; khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm.
- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở. Thông tin khách quan, trung thực, kịp thời về các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm về ATTP. Tiếp tục phổ biến Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn thực hiện, kiến thức về ATTP đối với tất cả các nhóm đối tượng (quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng).
- Đánh giá kiến thức, thực hành của các nhóm đối tượng: người quản lý, người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm, làm cơ sở để có chính sách, biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế.
3. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đơn ngành, liên ngành, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Phát hiện kịp thời, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố bất thường về ATTP; thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại.
- Thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ các địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm, kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ tự phát, không đảm bảo điều kiện vệ sinh.
4. Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm
Tăng cường năng lực và hiệu quả của hệ thống giám sát và cảnh báo về chất lượng ATTP, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tổ chức giám sát mối nguy các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao nhằm kịp thời cảnh báo về nguy cơ mất ATTP. Chủ động, xử lý nhanh chóng các sự cố về ATTP, đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả, điều tra xử lý kịp thời, khắc phục và hạn chế hậu quả do ngộ độc thực phẩm gây ra.
5. Phát triển các mô hình quản lý ATTP
- Có chính sách khuyến khích phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, xanh và sạch; khuyến khích đầu tư sản xuất, chế biến thực phẩm với quy mô lớn theo chuỗi sản xuất bảo đảm ATTP. Duy trì và nhân rộng các mô hình cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (GMP, GHP, HACCP, ISO, VietGAP, VietGHAP).
- Tiếp tục phát huy hiệu quả từ các mô hình đảm bảo ATTP của Hội phụ nữ, Hội nông dân, các mô hình điểm về nuôi trồng, sản xuất thực phẩm an toàn, các làng nghề chế biến nước mắm, chế biến thủy hải sản, làng nghề sản xuất rượu an toàn, trồng rau sạch. Tổ chức liên kết, kết nối thị trường tiêu thụ giữa các nhà sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói đã được chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt, cơ sở đủ điều kiện ATTP, khuyến khích hình thành chuỗi và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đăng ký cấp giấy xác nhận nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi.
6. Đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ
- Áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị dinh dưỡng, tăng vòng quay trong sản xuất; đồng thời nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, nhằm cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi với giá thành hạ, phù hợp với thị hiếu của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi trong việc ứng dụng, đổi mới, cải tiến công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng, ATTP.
- Ưu tiên bố trí nguồn vốn sự nghiệp khoa học cho các đề tài, các dự án sản xuất thử nghiệm cho các cơ sở nghiên cứu, trên cơ sở đặt hàng của các doanh nghiệp. Tập trung vào các lĩnh vực: Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ kỹ thuật mới, tiên tiến trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lương thực, thực phẩm. Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm.
7. Tăng cường công tác phối kết hợp trong triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP
- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh tăng cường công tác phối hợp đảm bảo triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP được kịp thời và đạt hiệu quả cao. Công tác phối hợp tập trung vào công tác truyền thông, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý các vi phạm về ATTP; công tác điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm; chia sẻ thông tin trong công tác quản lý để giúp công tác quản lý đảm bảo đầy đủ, khách quan.
- Công tác phối hợp phải được triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả, bảo đảm sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau, không chồng chéo, gây phiền hà ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh của doanh nghiệp.
8. Đảm bảo nguồn lực phục vụ công tác quản lý
- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý ATTP; thiết lập hệ thống thông tin giữa các đơn vị để phối hợp trong thực hiện kiểm tra nhà nước về ATTP.
- Đầu tư kinh phí để triển khai các hoạt động truyền thông, thông tin; giám sát phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; thanh tra, kiểm tra; xây dựng các mô hình điểm đảm bảo ATTP. Trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ để kiểm tra, kiểm soát thực phẩm cho các đơn vị quản lý ATTP.
- Xã hội hóa công tác đảm bảo ATTP:
+ Đẩy mạnh xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ATTP; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia đảm bảo ATTP.
+ Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đối với các cơ sở mạnh dạn đầu tư áp
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, duy trì tốt điều kiện ATTP.
III. KINH PHÍ:
Từ nguồn ngân sách đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP của tỉnh, kinh phí các Chương trình, Dự án về ATTP và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Các Sở, ngành: Y tế; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành theo Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương.
2. Cục Quản lý thị trường
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm ATTP.
- Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi kinh doanh, vận chuyển thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, kém chất lượng, các hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa theo quy định... trên khâu lưu thông và trên thị trường nội địa, tập trung các nhóm mặt hàng: Rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, sản phẩm dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, thực phẩm bao gói, sản phẩm động vật…
3. Công an tỉnh
- Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm, phụ gia thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về an toàn thực phẩm. Tổ chức tiếp nhận thông tin, vụ việc để điều tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đảm bảo hiệu quả cao, đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị và các địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ nhân viên, nhân dân tham gia học tập, tìm hiểu kiến thức, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Giám sát, phát hiện, thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.
- Các địa phương, đặc biệt là các địa phương có thế mạnh về du lịch chú trọng xây dựng quy hoạch các khu vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo yêu cầu ATTP. Quy hoạch, khuyến khích, kêu gọi đầu tư các vùng nuôi trồng, chế biến lương thực, thực phẩm an toàn và cơ sở chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo phù hợp với quy hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch các ngành có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất thực phẩm chuyển vào vùng quy hoạch để phát triển lâu dài, bền vững.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trân tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật và chủ động tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Nội dung Video có phù hợp không

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay12,218
  • Tháng hiện tại131,528
  • Tổng lượt truy cập9,589,170
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây