Nghệ An ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

Thứ hai - 01/04/2024 05:00 131 0
Nghệ An ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản
trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

Thực hiện Quyết định số 613/QĐ-BNN-CCPT ngày 28/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024. Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 01/4/2023 về thực hiện Kế hoạch Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
I. Theo đó mục tiêu:
- Triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch 638/KH-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Thống nhất theo chỉ đạo từ Trung ương tới địa phương, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra các chương trình, kế hoạch, đề án về chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường.
II. Kết quả và chỉ số cần đạt: 
1. Về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực
- 100% văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với những quy định mới của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh đạt 100%;
- 100% cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm và thủy sản để triển khai nhiệm vụ được đồng bộ và thuận lợi, trên cơ sở mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, tập huấn chuyên môn đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
2. Về an toàn thực phẩm
- 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; ký cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;
- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi pham các quy định an toàn thực phẩm giảm 10% (so với năm 2023);
- Số cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200 hoặc tương đương tăng 5% (so với năm 2023);
- Tỷ lệ gia súc, gia cầm được giết mổ tại các cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đạt 20%;
- Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi trồng thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP, GAHP và tương đương) tăng 5% (so với năm 2023);
- Số lượng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học được sử dụng tăng 20% (so với năm 2023);
- Số lượng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tăng 10% (so với năm 2023).
3. Về chất lượng, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nông nghiệp hữu cơ
- Số lượng sản phẩm OCOP lũy kế được công nhận đạt từ 3 sao trở lên năm 2024 đạt từ 558 sản phẩm trở lên;
- Diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt 0,01% tổng diện tích đất trồng trọt; Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt 0,001% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi của tỉnh; Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt 0,001% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản;
- Số lượng sản phẩm nông lâm thủy sản được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý tăng 10% (so với năm 2023).
4. Về chế biến và phát triển thị trường
- Tốc độ tăng giá trị tăng thêm lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản đạt 3,5%; tốc độ tăng giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi chế biến đạt 1,5%;
- Tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch của nông sản chủ lực giảm 1,0%/năm;
- Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 562 triệu USD.
III. Các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:
1. Ổn định tổ chức bộ máy, nguồn lực quản lý, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;
2. Rà soát, hoàn thiện cơ sở chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phù hợp với các quy định mới của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tạo môi trường thuận lợi, động lực cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết các chuỗi giá trị nông sản chất lượng, an toàn, bền vững;
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường;
4. Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ; gia tăng chế biến và phát triển thị trường;
5. Triển khai công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến, phát triển thị trường đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;
6. Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm;
7. Chủ động kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, rào cản kỹ thuật mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả cao;
- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này trên địa bàn quản lý;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội chợ về xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng và triển khai hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh;
- Đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra UBND cấp huyện, cấp xã triển khai các nhiệm vụ được phân công, phân cấp tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện Kế hoạch.
2. Sở Y tế
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức hiệu quả các hoạt động phối hợp liên ngành phục vụ việc truy xuất nguồn gốc, điều tra và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm liên quan đến sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, trường học sử dụng thực phẩm nông lâm thủy sản của các vùng sản xuất đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn; khuyến cáo người dân mua sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm.

3. Sở Công Thương
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các chợ, siêu thị, hệ thống các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh; phòng chống hàng nhập lậu, gian lận thương mại đối với sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh;
- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thiết lập liên kết sản xuất - tiêu dùng, quảng bá sản phẩm an toàn; tổ chức tiêu thụ sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.
4. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ghi nhãn hàng hóa, đăng ký sử dụng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá lĩnh vực nông lâm thuỷ sản, các sản phẩm chương trình OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An
Gia tăng số lượng và đa dạng thông tin, tuyên truyền cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả xử lý các vụ việc vi phạm được phát hiện về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo đề nghị của cơ quan chức năng.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Vinh
- Xây dựng Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn năm 2024 trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; chủ động bố trí kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả;
- Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố quản lý;
- Chỉ đạo UBND cấp xã thống kê 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý;
- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế và UBND cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phân cấp tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 12/6) và năm (trước ngày 12/12) báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) để tổng hợp trình UBND tỉnh giải quyết./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Nội dung Video có phù hợp không

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay12,218
  • Tháng hiện tại131,722
  • Tổng lượt truy cập9,589,364
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây