Nghệ An ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Thứ năm - 20/04/2023 22:55 61 0
Thực hiện Quyết định số 394/QĐ-BNN-QLCL ngày 01/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 09/03/2023 về thực hiện Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.
Theo đó mục tiêu: Triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Kế hoạch 638/KH-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.
Kết quả và chỉ số cần đạt: 
- Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với những quy định mới của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; thông tin về vệ sinh, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng.
- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B tăng lên 97% so với 96,5% năm 2022; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng 96% so với 95,6% năm 2022.
- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10% so với năm 2022 (1% số mẫu vi phạm).
- Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền tăng 5% so với năm 2022.
- Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 5%/ năm so với năm 2022.
- Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng tương ứng 5%/năm so với năm 2022.
- Sở Nông nghiệp và PTNT Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp đạt 100%.
- 100% cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.
Các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:
- Ổn định tổ chức bộ máy, nguồn lực quản lý, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phù hợp với các quy định mới của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và tạo môi trường thuận lợi, động lực cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết các chuỗi giá trị nông sản chất lượng, an toàn, bền vững.
- Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ.
- Đảm bảo thẩm định chứng nhận đầy đủ các cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và thực hiện kiểm tra ký cam kết theo quy định.
- Chủ động giám sát, cảnh báo, thanh tra đột xuất phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm.
- Chủ động kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, rào cản kỹ thuật mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế.
Tổ chức thực hiện:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, các cơ quan, ban ngành, cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Tổ chức lập kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện Kế hoạch.
2. Sở Y tế
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức hiệu quả các hoạt động liên ngành phục vụ việc truy xuất nguồn gốc, điều tra và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản.
- Hướng dẫn, khuyến cáo các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, trường học, người tiêu dùng sử dụng thực phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.
3. Sở Công Thương
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các chợ, siêu thị, hệ thống các cửa hàng tiện lợi, chuỗi thực phẩm tổng hợp trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; chủ động bố trí kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thống kê 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý.
- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phân cấp tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An,
- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 12/6) và năm (trước ngày 12/12) báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Nội dung Video có phù hợp không

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập106
  • Hôm nay12,868
  • Tháng hiện tại16,172
  • Tổng lượt truy cập7,306,468
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây